Att studera grekiska vid Uppsala universitet

Om ämnet

Inom ämnet grekiska studeras främst litterära men också andra texter från hela den antika perioden ur såväl språkvetenskaplig som litteratur- och idéhistorisk synvinkel. Grekiskan vandrade tidigt från moderlandet åt olika håll och en rad dialekter kan särskiljas. Till några av dem kom traditionen att binda olika litterära genrer. Grekisk kultur och grekiskt språk spreds framför allt över östra medelhavsområdet men nådde också Rom och de västliga delarna av det växande romerska imperiet, där grekiskan blev kulturelitens språk.

De första kurserna inom utbildningen koncentrerar sig på den klassiska attiskan – Platons och tragediförfattarnas språk. Senare kommer andra typer av grekiska in. Studierna ger förstahandskunskap om en litteratur som står i början av den västerländska traditionen och som fortfarande är en produktiv kraft i vår kultur. De ger också kunskap om en tankevärld som bildar utgångspunkt för utvecklingen av den moderna naturvetenskapen.

Studier i grekiska ger dessutom användbara och ibland nödvändiga bas- och ramkunskaper för studier i andra ämnen, till exempel teologi, filosofi, historiskt inriktad språkforskning och litteraturvetenskap. Förkunskaper i allmän grammatik underlättar det inledande studiet av ämnet grekiska.

Efter två terminers studier (Grekiska A och B) finns möjlighet att antingen fortsätta med antik grekiska eller, inom ämnet bysantinologi, specialisera sig på bysantinsk grekiska, det vill säga de former av grekiska som användes i det bysantinska riket under perioden från 500-talet till 1453. Historieskrivning är ett dominerande inslag i de texter som studeras. Teologisk litteratur, särskilt hagiografi, och profan och religiös diktning ges också stort utrymme, likaså texter med kulturhistoriskt intressant innehåll. Olika språknivåer är representerade, från lärt språk med antika förebilder till medeltida folkspråk.

Kurser

Grundnivån i grekiska fram till kandidatexamen är uppbyggd på följande sätt (1 termins studier på helfart = 30 hp):

Den första terminen (höst) läser man Grekiska A, den andra terminen (vår) Grekiska B. Den tredje terminen (höst) läser man Grekiska C som också finns med en specifikt bysantinsk profil. I C-kursen ingår också ett självständigt arbete (kandidatuppsats).

Grekiska I (som ges som distanskurs) motsvarar de första 15 poängen inom Grekiska A och kan tillgodoräknas för den som senare vill läsa hela A-kursen. Observera att distanskursen inte ges varje år.

Efter grundutbildningen kan man fördjupa sina grekiskstudier på avancerad nivå (master).

Klicka på länkarna för mer information, kursplaner och länk till anmälan. Sista ansökningsdag är 15 april (för ansökan till hösten) respektive 15 oktober (för ansökan till våren), men kurserna öppnas normalt för sen anmälan fram till kursstart.

> Kurser på grundnivå
> Kurser på avancerad nivå

Att skriva uppsats på avancerad nivå

Observera att uppsatskurserna (”självständigt arbete”) ges i olika varianter: Om du vet att du vill skriva en masteruppsats (30 hp) i grekiska ska du anmäla dig till 30-hp-kursen som ges antingen på helfart under en termin (då skriver du bara uppsats) eller på halvfart över två terminer (då kan du kombinera den med t.ex. de andra avancerade kurserna i grekiska). Man kan börja uppsatskursen både på hösten och våren.

Om du i stället vill skriva en magisteruppsats (15 hp) i grekiska ska du anmäla dig till 15-hp-kursen. Den går alltid på halvfart, men kan påbörjas både på hösten och våren. Om du sedan vill bygga ut magisteruppsatsen till en full masteruppsats kan du komplettera med påbyggnadskursen (15 hp).

Normalmodellen är att skriva masteruppsatsen på halvfart under ett år i kombination med andra kurser, men det beror helt på de individuella behoven. Om du undrar något kring detta är du välkommen att höra av dig till grekiska@lingfil.uu.se.

Om praktikkurserna på avancerad nivå

Praktikplats ska ordnas av studenten i samråd med Institutionen för lingvistik och filologi och ämnet grekiska. Om du är intresserad av någon av praktikkurserna måste du därför kontakta ämnet redan i samband med att du söker kursen för att alla praktiska detaljer ska kunna ordnas i tid och för att du ska kunna vara säker på att din praktikplats blir godkänd.