U4 Antiquity Winter School 2020: Nature and Culture

Som en del i U4-samarbetet mellan universiteten i Gent, Groningen, Göttingen och Uppsala anordnas för elfte gången en ”Antiquity winter school”. I år är temat Nature and Culture. Tidigare arrangemang har genomförts i Aten, Rom, Istanbul, Palermo och Neapel. Sammankomsterna riktar sig till dem som arbetar med ämnen som har någon form av anknytning till den grekisk-romerska antiken och dess reception; det är forskningsämnet snarare än disciplintillhörigheten som ligger i fokus. Syftet är att ge deltagarna övning i att presentera forskning i en internationell miljö.

Vinterskolan vänder sig i första hand till doktorander, men nydisputerade och studenter på masternivå kan komma i fråga i mån av plats. Deltagarna förväntas göra en kortare presentation (c:a 20 minuter) med anknytning till årets tema.

Alla intresserade uppmanas att skicka en titel och en kortare sammanfattning av sitt bidrag (max 300 ord) till Gunnel Ekroth senast den 13 december 2019. Från Uppsala finns plats för sex deltagare (förutom två medföljande ämnesföreträdare), och urvalet görs på basis av de inskickade sammanfattningarna. Deltagarnas kostnader för resor och boende samt i viss mån förtäring täcks av nätverket AGORA som finansieras av de Historisk-filosofiska, Teologiska och Språkvetenskapliga fakulteterna vid Uppsala universitet. De deltagare som erbjuds plats samlas under mitten av februari för ett gemensamt presentationsseminarium.